Prin HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR. 1760/21.10.2004 publicată în M.O. nr.100/25.11.2004, privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin a fost aprobată și stema Comunei Măureni.
STEMA COMUNEI MĂURENI
Stema Maureni

iar prin HCL nr. . 5/2005 a fost aprobat statutul comunei Măureni.
Prin HCL nr. 47/2013 Statutul comunei a fost modificat.

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Măureni nr. 5 din 19.01.2005 privind
adoptarea Statutului Comunei Măureni

Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Văzând expunerea de motive ,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ,
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ – teritoriale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 96/2003,
Având în vedere necesitatea modificării Statutului Comunei Măureni ca urmare a modificărilor
intervenite în structura aleşilor locali,
In temeiul art. 45 al. 1 coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Măureni nr. 5/ 19.01.2005 privind adoptarea Statutului Comunei Măureni se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre .
Art.2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică conform dispoziţiilor art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe pagina web a primăriei şi se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin ;
• Primarul comunei Măureni;
• Consilierii locali;

Preşedinte de şedinţă ,
GaşparSavuleta-Mioara
Contrasemnează
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE
Nr. _47_
Data : 30.05.2013

Statut comuna 2013

Prezentarea si istoria comunei

Contact

  • Comuna Maureni; Principala, nr. 371
  • Telefon: 0255-526001
  • Fax: 0255-526001
  • web: www.comunamaureni.ro
  • e-mail: primaria_maureni@yahoo.com

Meteo

Curs valutar