Legislatie

Prin HOTĂRÂRE GUVERNULUI NR. 1760/21.10.2004 publicată în M.O. nr.100/25.11.2004, privind aprobarea stemelor unor comune din judeţul Caraş-Severin a fost aprobată și stema Comunei Măureni.
STEMA COMUNEI MĂURENI
Stema Maureni

iar prin HCL nr. . 5/2005 a fost aprobat statutul comunei Măureni.
Prin HCL nr. 47/2013 Statutul comunei a fost modificat.

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Măureni nr. 5 din 19.01.2005 privind
adoptarea Statutului Comunei Măureni

Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Văzând expunerea de motive ,
Văzând avizele comisiilor de specialitate ,
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţii administrativ – teritoriale aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 96/2003,
Având în vedere necesitatea modificării Statutului Comunei Măureni ca urmare a modificărilor
intervenite în structura aleşilor locali,
In temeiul art. 45 al. 1 coroborat cu art. 115 lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Măureni nr. 5/ 19.01.2005 privind adoptarea Statutului Comunei Măureni se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre .
Art.2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică conform dispoziţiilor art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe pagina web a primăriei şi se comunică la :
• Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin ;
• Primarul comunei Măureni;
• Consilierii locali;

Preşedinte de şedinţă ,
GaşparSavuleta-Mioara
Contrasemnează
Secretarul comunei ,
Gheorghe ILIE
Nr. _47_
Data : 30.05.2013

Statut comuna 2013

Prezentarea si istoria comunei

ARTICOLUL 120

Principii de baza

(1) Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se întemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.
(2) În unitatile administrativ-teritoriale în care cetatenii apartinând unei minoritati nationale au o pondere semnificativa se asigura folosirea limbii minoritatii nationale respective în scris si oral în relatiile cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, în conditiile prevazute de legea organica.
ARTICOLUL 121

Autoritati comunale si orasenesti
(1) Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala în comune si în orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.
(2) Consiliile locale si primarii functioneaza, în conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase.
(3) Autoritatile prevazute la alineatul (1) se pot constitui si în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.
(Extras din Constitutia României)

LEGE_215_din_2001_republicata

Legislatie functionare