Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Măureni, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare locală a comunei Măureni prezintă caracteristicile localității, o analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei prezentând astfel cadrul în care se va realiza progresul în următorii ani în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi care susţin procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea unor priorităţi pe termen mediu şi lung spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii locale în viitor. Elaborarea strategiei a fost realizată cu sprijinul colectivului Primăriei MĂURENI . Toate datele au fost preluate din cadrul departamentelor din Primărie, de la Direcţia Judeţeană de Statistică Caraș-Severin ṣi de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Măureni o strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare, posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local. O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor in funcţie de nevoile comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de dezvoltare locală are la bază caracteristicile localităţii, o analiză asupra domeniilor de interes ale localităţii (turism, cultură, investiţii, populaţie, infrastrusctură, sănătate) şi o analiză socio-economică amănunţită (identificarea resurselor, analiza structurii pieţei forţei de muncă, stabilirea profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei). Bazându-se pe caracteristicile şi nevoile comunităţii, o strategie de dezvoltare locală stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a fi urmate și dezvoltate. Acest lucru e realizabil prin minimalizarea punctelor slabe, prin exploatarea avantajelor locale (turism, infrastructura, poziţie geografică), prin identificarea şi găsirea unor soluţii în eventualitatea unor ameninţări viitoare (inundaţii, înzăpeziri, buget local insuficient etc.), analiza oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse de energie regenerabilă etc.), identificarea provocărilor teritoriale ce trebuie abordate.

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde 10 direcții stratetegice, fiecare dintre acestea grupând un număr obiective strategice și măsuri specifice:
DIRECȚIA STRATEGICĂ 1 – DEZVOLTARE RURALĂ SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII

 • Obiectivul strategic nr. 1 Dezvoltarea serviciilor de bază și îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Măureni
 • Măsura 1.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații
 • Măsura 1.2. Modernizarea și extinderea structurii tehnico-edilitare
 • Măsura 1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii Agricole
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 2 – DEZVOLTARE ECONOMICĂ
 • Obiectivul strategic nr. 2 – Dezvoltarea echilibrată a economiei locale
 • Măsura 2.1. Atragerea de noi investitori
 • Măsura 2.2. Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea afacerilor
 • Măsura 2.3. Măsuri pentru suținerea și dezvoltarea activităților economice
 • Măsura 2.4. Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare economică
 • 2.5. Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea creșterii atractivității și competitivității sectoarelor economice principale
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 3 – DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ
 • Obiectivul strategic nr. 3 – Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții
 • Măsura 3.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de învățare modern adaptat cerințelor pieței
 • Măsura 3.2. Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor şi cadrelor didactice pentru fiecare nivel educational
 • Măsura 3.3. Creșterea competenţelor digitale ale elevilor prin dezvoltarea infrastructurii și dotărilor specific
 • Măsura 3.4. Creşterea accesului la serviciile de educaţie şi formare profesională pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile
 • Măsura 3.5. Creşterea participării și îmbunătățirea ofertei pentru formarea profesională continuă (centre comunitare pentru învăţare permanentă)
 • Măsura 3.6. Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă educațională
  4 – PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE, STIMULAREA UTILIZĂRII SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
 • strategic nr. 4 – Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul
 • Măsura 4.1. Investiții ce promovează infrastructura verde
 • Măsura 4.2. Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public performant și eficient energetic
 • Măsura 4.3. Modernizarea gestionării deşeurilor
 • Măsura 4.4. Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi
 • Măsura 4.5. Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor
 • Măsura 4.6. Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
 • Măsura 4.7. Creșterea eficienței utilizării resurselor materiale și sprijinirea tranziției către economia circulară
 • Măsura 4.8. Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor naturale
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 5 – DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ȘI SPRIJINIREA AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII
 • Obiectivul strategic nr. 5 – Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară
 • Măsura 5.1. Susținerea modernizării sectorului agricol
 • Măsura 5.2. Sprjin pentru dezvoltarea formelor asociative cu scop economic
 • Măsura 5.3. Înființarea/ dezvoltarea/ modernizarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
 • Măsura 5.4. Sprijin pentru desfacerea produselor locale
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 6 – DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE
 • Obiectivul strategic nr. 6 – Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale Măsura
 • 6.1. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de sănătate
 • Măsura 6.2. Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centre de zi, centre rezidențiale, centre multifuncționale)
 • Măsura 6.3. Dezvoltarea infrastructurii sociale, cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare
 • Măsura 6.4. Asigurarea condițiilor de locuire temporară pentru persoanele vulnerabile
 • Măsura 6.5. Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței sociale
 • Măsura 6.6. Facilitarea integrării socio-economice a persoanelor vulnerabile și a comunităților marginalizate
 • Măsura 6.7. Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale integrate
 • Măsura 6.8. Creşterea accesului la servicii medicale de bază pentru persoanele vulnerabile și comunităţile marginalizate
 • Măsura 6.9. Diminuarea efectelor negative ale îmbătrânirii demografice (ex. programe de îngrijire la domiciliu, cabinete medicale mobile)
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 7 – DEZVOLTARE TURISTICĂ , CULTURALĂ ȘI SPORTIVĂ
 • Obiectivul strategic nr. 7 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport
 • Măsura 7.1. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare
 • Măsura 7.2. Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de promovare, informare și cooperare
 • Măsura 7.3. Îmbunătățirea infrastructurii de turism
 • Măsura 7.4. Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice
 • Măsura 7.5. Dezvoltarea de infrastructurii de agrement
 • Măsura 7.6. Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice (accesibilitate rutieră, transport public, piste pentru biciclete etc)
 • Măsura 7.7. Spijinirea inițiativelor sportive
 • Măsura 7.8. Promovarea activităților sportive prin dezvoltarea/reabilitarea/dotarea infrastrcuturilor sportive
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 8 – ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII
 • Obiectivul strategic nr. 8 – Dezvoltare tehnologică și digitalizare
 • Măsura 8.1. Creearea unei strategii Smart Village
 • Măsura 8.2. Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
 • Măsura 8.3. Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat al resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea de soluții innovative
 • Măsura 8.4. Conţinut electronic relevant pentru dezvoltarea turismului rural
 • Măsura 8.5. Promovarea competenţelor digitale în afara sistemelor de învăţământ oficiale, în rândul agricultorilor, al administratorilor silvici şi al întreprinderilor rurale
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 – SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR CETĂȚENILOR
 • Obiectivul strategic nr. 9 – Creșterea capacității insituționale
 • Măsura 9.1. Dezvoltarea resurselor umane
 • Măsura 9.2. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie
 • Măsura 9.3. Creşterea eficienţei activităţii administraţiei publice locale
 • Măsura 9.4.Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului populației la servicii publice
 • Măsura 9.5. Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al guvernării locale pentru îndeplinirea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală a comunei
 • Măsura 9.6. Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru cetățeni
  DIRECȚIA STRATEGICĂ 10 – COOPERARE
 • Obiectivul strategic nr. 10 – Dezvoltarea cooperării și asocierii
 • Măsura 10.1. Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat Măsura 10.2. Încurajarea schimburilor de experiență și bune practice

1. Agricultura şi dezvoltare rurala

Agricultura
 • Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la condiţiile climatice;
 • Varietatea activităţilor în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de venit la bugetul local;
 • Sprijinirea organizării de asociaţii ale producătorilor comunei pentru a beneficia de oportunităţile care decurg din aceasta;
 • Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita şi productivitatea lucrării aplicate pe terenurilor agricole.
Silvicultura
 • Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale primăriei

2. Infrastructura si Mediu

Transport
 •  Modernizarea drumurilor comunale care prestează în folosul public nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice;
 •  Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de mărfuri.
Utilităţi
 •  Dotările lucrărilor de interes public extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural;
 •  Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială;
 •  Restaurarea clădirilor din patrimoniu şi punerea în valoare a acestora.
Sănătate
 • Îmbunătăţirea serviciilor de asistenta medicala;
 • Influenţarea în mod sistematizat şi organizat a populaţiei cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situaţiilor de urgenta prin susţinerea şi promovarea modului de viaţă sănătos.
Mediu
 • Prevenirea poluării şi păstrarea calităţii mediului;
 • Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri neamenajate,
 • Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluării acestora;
 •  Susţinerea şi informarea practicilor de agricultura ecologica;
 • Înfiinţarea sistemului de epurare a apelor uzate;
 • Înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apa şi a domeniului public;
 • Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deşeurilor;
 • Crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor;
 • Acoperirea suprafeţelor degradate prin plantarea arborilor pentru prevenirea degradării terenurilor.
 • Amenajarea unui parc comunal.

3. Economie

 • economie productiva de venit la bugetul local;
 • sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de împlinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei MĂURENI ;
 • constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comerţ şi Servicii

 • diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei MĂURENI , prin mărirea numărului societăţilor comerciale;

Mediu de afaceri

 • protejarea întreprinderilor mici care desfăşoară activităţi productive si participa la dezvoltarea zonei.

4. Educaţie şi cultură

Învăţământ
 • organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile legate de actul educaţional;
 • orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale;
 • accesul la un sistem educaţional performant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural;
 • crearea şanselor pentru reformarea persoanelor adulte.
Cultura
 • instruirea şi transmiterea practicilor tradiţionale generaţiilor viitoare;
 • accesul transparent la sursele de informare tradiţionale si moderne;
 • structura spatiilor destinate activităţilor socio-culturale în concordanţă cu necesităţile şi mijloacele moderne;
 • reabilitarea şi extinderea căminului cultural din comuna MĂURENI .

5. Resurse Umane

Populaţia
 • organizarea de condiţii atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât şi pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în comună;
 • crearea de facilităţi şi condiţii pentru familiile de tineri.
Piaţa muncii
 • crearea de posibilităţi pentru reconversia profesională în sectoarele importante de pe piaţa forţei de muncă.
Servicii Sociale
 • constituirea grupului de acţiune locală;
 • susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dezabilităţi);
 • întărirea legăturilor dintre Administraţia Publică Locală şi societatea civilă pentru rezolvarea problemelor de interes comunitarSari la conținut